Геодезия

"МВН ГРУП" ООД предлага комплексно обслужване, с високо качество, в областта на геодезията. Нашите услуги могат да са полезни, както на частни имоти, така и на големи инвеститори.

Стараем се да осигурим на клиентите си, геодезическо обслужване по най-нови стандарти.

Убедени сме, че успехът в отношенията възложител-изпълнител, до голяма степен зависи от компетентността, лоялността и професионализма.

"МВН ГРУП" ООД ВИ ПРЕДЛАГА ГЕОДЕЗИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО:


- геодезическа снимка (заснемане)

Определяне точното положение на характерни точки, които се нанасят в план, цифров модел или карта.

 • на релеф
 • на сгради и съоръжения
 • мини и кариери
 • определяне на ниво на сгради и съоръжения
 • даване на ниво на сгради, на пътни и хидротехнически съоръжения
 • геометрична нивелация на линеини обекти
 • площна геометрична и тригонометрична нивелация

- трасиране

Обратно действие на заснемането - определяне взаимното положение на точките върху местността, предварително определени от чертеж, план или цифров модел.

 • линейни обекти – канали, пътища, надземни и поземни проводи и други
 • площни обекти – сгради, съоръжения и други
 • височинно и планово трасиране за нуждите на строително-монтажните дейности
 • изработване на нивелетни проекти за улици
 • определяне на кота „нула” – пренасяне, измерване за проверка и документиране на строителни нива
 • измерване и проверка на коти („било” и „корниз”)
 • определяне на обеми на изкопи
 • издаване на протокол за строителна линия
 • изготвяне на екзекутивна документация за строителен обект
 • прецизна нивелация

- тахиметрична снимка

Едновременно извършване на хоризонтално и вертикално снимане на местността. В резултат на което се получава модел на релефната повърхнина, използван в началния етап на всички инженерни и проектантски дейности.

- GPS измервания


ГЕОДЕЗИЯТА Е В ТЯСНА ВРЪЗКА С ОСТАНАЛИТЕ ЕТАПИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ДАДЕН ПРОЕКТ, И НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСНОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

Кой разглежда сайта