Строително-изпитвателната лаборатория към "МВН ГРУП" ООД, покрива голяма част от видовете изпитвания, необходими за задоволяване на нуждите на настоящите и бъдещи клиенти и партьори.

Строително-изпитвателната лаборатория към "МВН ГРУП" ООД, е сертифицирана по ISO 9001 – чрез интегрирана система за за управление на качеството и при спазване на изискванията за съответствие по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Лабораторията, извършва изпитвания съгласно сертификат за акредитация на ИА БСА рег. № 105 ЛИ със срок на валидност до 19.03.2022г.

Освен по Българските държавни стандарти, лабораторията има акредитация и прави изпитвания по различни европейски и американски стандарти - EN, BS, AASHTO, ONORM И DIN.

Лабораторията е независима и самостоятелна по отношение на провежданата от нея изпитвателна дейност и оценка на резултатите.

"МВН ГРУП" ООД изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността и независимостта, като подчинява работата си на общите принципи на добрата професионална практика и на най-добрите научни постижения.

Съвременното оборудване от световно известни фирми, като "CONTROLS", "HILTI" И "TESTING" и висококвалифицираните специалисти, с които разползга лабораторията, осигуряват качествено извършване на предлаганите от нас услуги и видове изпитвания.

Кой разглежда сайта