ДРУГИ СЕРТИФИКАТИ

Добре дошли в MVN Group

"МВН ГРУП" ООД е частна фирма, специализирана в строителна и проектантска дейност, лабораторно изпитване и технически експертизи на сгради и съоръжения.

"МВН ГРУП" ООД е с предмета на дейност: изпитване на строителни материали, консултантска дейност в строителството, експертизи и консултации и всякакви други дейности и сделки, незабранени от закона.

Принципи

В работата си, "МВН ГРУП" ООД се ръководи от няколко основни принципа, гарантиращи добре свършена работа:

  • задоволяване нуждите на клиента
  • точност и прецизност към работата
  • високо качество на обслужване
  • коректност към всеки наш клиент

Тенденции

"МВН ГРУП" ООД следва тенденциите на развитие и увеличаване на пазарните позиции. Предмети на дейност на дружеството са:

  • строително-изпитвателна лаборатория
  • консултантски услуги и посредничество
  • проектиране и авторски надзор
  • експертни оценки и анализи
  • изготвяне на технически паспорти
  • комплексни геодезически услуги

Лаборатория

За целите на лабораторното изпитване дружеството разполага със собствена специализирана лаборатория за строителни измервания и изпитвания.

Изпитвателната строителна лаборатория към "МВН ГРУП" ООД, е сертифицирана по ISO 9001 – чрез интегрирана система за управление на качеството и при спазване на изискванията за съответствие по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Това дава основание на фирмата да изгражда стратегия, ориентирана към изпълнение на дейноста си, както на територията на страната, так и извън нея.

"МВН ГРУП" ООД изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността и независимостта, като подчинява работата си на общите принципи на добрата професионална практика и на най-добрите научни постижения.

Опазването на предоставената собственост на възложителя е наша отговорност!

Кой разглежда сайта